13/04/2019 Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας | Ι. Οικονομίδης | Οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς: Ευρύ φάσμα παθολογίας, ανατομικά κριτήρια τεχνικής συνθετότητας και πώς να τα ξεπεράσουμε;

Share

13,481 total
3 live
543 video
Views:

13/4
09:00-10:00 ΜΕΡΟΣ Α: Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας το 2019
Πρόεδροι: Α. Στεφανίδης
09:00-09:12 Μορφολειτουργική δια-θωρακική απεικόνιση μιτροειδούς βαλβίδας με 2D και 3D υπέρηχο καρδιάς. Μπορεί να είναι αρκετή;
Κ. Παπαδόπουλος
09:12-09:24 Μορφολειτουργική δι-οισοφάγειος απεικόνιση μιτροειδούς με 2D και 3D υπέρηχο καρδιάς: Τα απαραίτητα για τον σχεδιασμό και τη διαλογή ασθενών για MitraClip
Μ. Χρυσοχέρης
09:24-09:37 Εκτίμηση ανεπάρκειας μιτροειδούς 2019: Από την 2D ποσοτικοποίηση στις 3D τεχνικές. Ποιο ERO είναι τελικά κλινικά σημαντικό;
Κ. Παπαδόπουλος
09:37-09:49 Οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς: Ευρύ φάσμα παθολογίας, ανατομικά κριτήρια τεχνικής συνθετότητας και πώς να τα ξεπεράσουμε;
Ι. Οικονομίδης
09:49-10:01 Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς: Μία νόσος ή πολλές; Πρόβλημα της αριστερής κοιλίας ή και της ίδιας της βαλβίδας τελικά;
Α. Στεφανίδης


Παρακολουθήστε αποθηκευμένα την ημερίδα "Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας" του Tμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών "ΥΓΕΙΑ" που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Golden Age.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 
Sort by Date | Views
13/04 
09:00 - 10:00
ΜΕΡΟΣ Α: Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας το 2019  

PART A: Mitral regurgitation in 2019

Evaluated
Evaluation
09:00 - 09:12
Μορφολειτουργική δια-θωρακική απεικόνιση μιτροειδούς βαλβίδας με 2D και 3D υπέρηχο καρδιάς. Μπορεί να είναι αρκετή;

Transthoracic imaging of structure and function of the mitral valve with 2D and 3D echocardiography. Can it be all that we need?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

09:12 - 09:24
Μορφολειτουργική δι-οισοφάγειος απεικόνιση μιτροειδούς με 2D και 3D υπέρηχο καρδιάς: Τα απαραίτητα για τον σχεδιασμό και τη διαλογή ασθενών για MitraClip

Transesophageal imaging of the structure and function of the mitral valve with 2D and 3D echocardiography. The basics for patient selection for MitraClip

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μιχαήλ Χρυσοχέρης

09:24 - 09:37
Εκτίμηση ανεπάρκειας μιτροειδούς 2019: Από την 2D ποσοτικοποίηση στις 3D τεχνικές. Ποιο ERO είναι τελικά κλινικά σημαντικό;

Evaluation of mitral regurgitation. From 2D quantification to the 3D techniques. Which ERO is clinically significant?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

09:37 - 09:49
Οργανική ανεπάρκεια μιτροειδούς: Ευρύ φάσμα παθολογίας, ανατομικά κριτήρια τεχνικής συνθετότητας και πώς να τα ξεπεράσουμε;

Degenerative mitral regurgitation: Spectrum of pathology, anatomical criteria for technical complexity and how to overcome these?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ιγνάτιος Οικονομίδης

09:49 - 10:01
Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς: Μία νόσος ή πολλές; Πρόβλημα της αριστερής κοιλίας ή και της ίδιας της βαλβίδας τελικά;

Functional mitral regurgitation: One disease or many? How much of a problem of the left ventricle versus of the mitral valve itself?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αλέξανδρος Στεφανίδης

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Στεφανίδης

10:00 - 11:00
ΜΕΡΟΣ Β: Επιδιόρθωση με την τεχνική edge to edge  

PART B: Mitral valve repair with the edge to edge technique in 2019

Evaluated
Evaluation
10:00 - 10:12
Διακαθετηριακή επιδιόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς με τεχνική edge to edge: Εργαλείο για όλες τις χρήσεις; Νεότερα δεδομένα, κατευθυντήριες οδηγίες. Μπορούμε να προβλέψουμε ένα άριστο αποτέλεσμα και διαρκή μείωση ανεπάρκειας σε ≤1+;

Transcatheter mitral valve repair with the edge to edge technique: A tool with multiple uses? Data and clinical guidelines. Can we predict an optimal result and persistent MR reduction ≤1+;

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπάργιας

10:12 - 10:24
MitraClip: Τεχνικά χαρακτηριστικά, περιγραφή της επέμβασης. Μετεξελίξεις του συστήματος (NTR, XTR) και αλλαγές που έρχονται. Ποιες οι ουσιαστικές διαφορές;

MitraClip: Technical characteristics, description of the procedure. Newer versions (NTR, XTR) and future developments. What are the benefits?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Βλάσιος Νινιός

10:24 - 10:36
Ανατομικά κριτήρια για MitraClip: Από την EVEREST II, στην καθημερινότητα του 2019.

Anatomical selection criteria for MitraClip: From EVEREST II to the day to day practice of 2019

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κάρμεν Μολντοβάν

10:36 - 10:48
MitraClip σε επείγουσες καταστάσεις. Ένα νέο κεφάλαιο;

MitraClip in emergency situations. A new chapter?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μιχαήλ Χρυσοχέρης

10:48 - 11:00
Συζήτηση

Πρόεδροι: Βλάσιος Νινιός, Κωνσταντίνος Σπάργιας

11:00 - 11:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

BREAK

11:30 - 12:00
ΜΕΡΟΣ Γ: LIVE IN A BOX  

PART C: LIVE IN A BOX

Evaluated
Evaluation

Πρόεδρος: Μιχαήλ Χρυσοχέρης

12:00 - 13:00
ΜΕΡΟΣ Δ: Επεμβατική ηχοκαρδιογραφία στην διακαθετηριακή επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας  

PART D: Interventional echocardiography for transcatheter mitral valve repair

Evaluated
Evaluation
12:00 - 12:12
Μεσοκολπική παρακέντηση: Τεχνική και σημασία στην επιτυχία της διακαθετηριακής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς με MitraClip. Πώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα και δυσκολίες

Transeptal puncure: Technique and significance on success of Transcatheter mitral valve repair with the MitraClip. How do we deal with problems and difficulties

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αντώνιος Χαλαπάς

12:12 - 12:24
Διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς την ημέρα της επέμβασης: Τι πρέπει να καταγράψουμε (και την αρτηριακή πίεση!) και γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Transesophageal on the day of the procedure: What do we need to document (including the blood pressure) and why is it so important?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

12:24 - 12:36
Διοισοφάγειος καθοδήγηση του συστήματος MitraClip στον αριστερό κόλπο

Guidance for steering of the MitralClip in the left atrium

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνα Αγγέλη

12:36 - 12:48
Διοισοφάγειος καθοδήγηση για την σύλληψη και πρόσδεση των γλωχίνων. Έχουμε πιάσει αρκετά, έχουμε πιάσει σωστά και πότε αποδεσμεύουμε;

Guidance for leaflet capture and grasping. Do we have enough, are we correctly oriented and when do we release?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μιχαήλ Χρυσοχέρης

12:48 - 13:00
Πώς εκτιμούμε την ανεπάρκεια της μιτροειδούς μετά την σύλληψη των γλωχίνων; Ένα ή περισσότερα MitraClip;

Evaluation of mitral regurgitation after leaflet grasping: Do we need one or more than one MitraClips?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ηλίας Νινιός

Πρόεδροι: Βλάσιος Νινιός, Κωνσταντίνος Σπάργιας

13:00 - 14:00
ΜΕΡΟΣ Ε: Ειδικά θέματα MitraClip  

PART E: Special topics on the MitraClip

Evaluated
Evaluation
13:00 - 13:12
Επιπλοκές του MitraClip: Αντιμετώπιση και αποφυγή

MitraClip complications. How to manage, how to avoid

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Βλάσιος Νινιός

13:12 - 13:24
Υποτροπή ανεπάρκειας μετά από επιτυχές MitraClip: Πώς εξηγείται, πώς αντιμετωπίζεται, πώς προλαμβάνεται;

Relapse of mitral regurgitation after successful MitraClip: How to explain, how to manage, how to prevent?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπάργιας

13:24 - 13:36
Ιατρογενής μεσοκολπική επικοινωνία: Φίλος ή εχθρός και πότε πρέπει να την κλείνουμε;

Iatrogenic ASD: Friend or foe, and when should we close it?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Αντώνιος Χαλαπάς

13:36 - 13:48
Επασβεστώσεις δακτυλίου και γλωχίνων, εντομές (indentations) ή σχισμές (clefts) στις γλωχίνες: Πώς μας επηρεάζουν στην εμφύτευση MitraClips;

Mitral annular calcium and leaflet calcifications, indentations and clefts. How do they affect MitraClip implantation?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Ηλίας Νινιός

13:48 - 14:00
Δυσχερής απεικόνιση κατά την επέμβαση. Πώς να την αντιμετωπίσουμε; Υβριδική απεικόνιση. Πόσο χρήσιμη;

Difficult imaging during the procedure. How to manage? Fusion imaging. How useful?

Evaluated
Evaluation

Ομιλητής: Μιχαήλ Χρυσοχέρης

Πρόεδρος: Αθανάσιος Μαγγίνας

14:00 - 14:30
Γεύμα 

Light Lunch

Evaluated
Evaluation
14:30 - 14:45
Λήξη Ημερίδας  

Closing Remarks

Evaluated
Evaluation
14:45 - 17:45
Hands on Workshop GE Healthcare 

Evaluated
Evaluation